මෙහෙම දේවලුත් සිදු වෙනවාද යන්න හැගෙන තරමේ සිදුවීම් සමූහයක්..

ඇයි මේ මනුස්සයා මකනයක් වගේ ඇදගෙන?

2. පොරෝ පාරවල් ටික

3. විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ

4. මම මේකේ රස බැලුවා

5. කෙහෙල් වෙළෙන්දෙක් මම

6. දෙන්නා වැඩට යන ගමන්

7. තඩි මාළුවෙක්

8. විනිවිධ පෙනීම

9. කදුකර පෙදෙසක ආදරයෙන් යනුවෙන් facebook දැමීම

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *